Bilgi Edinme
Geri
20.01.2022 13:45

BAŞVURU FORMU

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13/1 maddesi uyarınca; veri sorumlusu olan Akçakale Belediyesi Başkanlığı kurumuna bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak İşletmemize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

 

· Elden kimlik teyitli, tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

                                   veya

· Noter vasıtasıyla, tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

· Elden Kimlik Teyitli

· Noter vasıtasıyla

Adres

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen kanallar KVK Kanunu’nun 13/1 maddesi gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce/kurumumuzca duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “ en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya başvurunuzda mail adresi yazılmış ise elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

A. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:

 

İsim – Soyisim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

Adres:

 

Kurumumuz ile olan ilişkiniz

 

 

 

 

 

 

 

B. Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Müşteri

Ziyaretçi

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

Diğer (Açıklayınız !!! )

 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

€ Adresime gönderilmesini istiyorum.

€ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

€ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması

gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, işletmemiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, işletmemiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İşletmemiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde işletmemiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı                              :

Soyadı                        :

Başvuru Tarihi          :

İmza                           :